Wednesday, February 28, 2007

บทที่3 ฉบับปรับปรุง

บทที่ 3

กระบวนการและวิธีการสร้างสรรค์

โครงการงานฝีมือไทยแผนกขนมปังที่สามารถสื่อความหมายที่แสดงถึงผลงาน ในการตกแต่งแผนกเบอร์กรี่ได้ตรงกับแผนกของห้างโลตัส รวมถึงการนำความหมายให้สื่อถึงขนมปังกับแผนกเบอร์กรี่

วัตถุประสงค์ในการออกแบบ

1. เพื่อการศึกษากระบวนการปั้นขนมปังสำหรับวิชาชีพในการไปพัฒนาในการดำรงชีวิต
2. เพื่อผลิตต้นแบบเหมือนจริงของการปั้นขนมปังเป็นรูปภาพเพื่อนำตกแต่ง

แรงบันดาลใจ
สำหรับในส่วนของการออกแบบการปั้นแป้งขนมปังในรูปทรงต่างๆ เช่นรูปภาพและตัวอักษรและในการพัฒนาทักษะในการปั้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ต้องการให้มีการพัฒนาในการปั้นแป้งขนมปังในรูปทรงต่างๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นของตกแต่ง,ประดับประดาได้และสามารถเพิ่มรายได้และสามารถลดมลพิษธรรมชาติได้เพราะวัสดุที่นำมาตกแต่งหรือประดับประดาแล้วสามารถทำลายตัวเองได้คือการย่อยสลายไป การที่นำขนมปังมาทำเป็นสิ่งของตกแต่งหรือประดับประดาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น โดยสื่อการเรียนร้จะมีรูปแบบดังนี้
1. ลักษณะของผลงาน มีส่วนประกอบของแป้งขนมปังเป็นหลัก
2. ใช้สื่อการเพิ่มทักษะในเรื่องการปั้นขนมปังในรูปแบบอื่นๆ
3. ขนาดของรูปแบบขนมปังในงานที่จะปั้น 30x50 นิ้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
4. งานปั้นชิ้นนี้มีจำนวน 3 ชิ้น มีขนาด 5 นิ้ว เป็นรูปตัวอักษรและรูปภาพ

โดยรูปภาพของขนมปังมีลักษณะเป็นภาพวิวใต้ทะเล และตัวอักษร เพื่อนำเป็นการตกแต่งร้านค้าหรือป้ายเมนูในร้านค้าได้และสามารถชวนเชิญให้น่ามองในการตกแต่งร้าน

ขั้นตอนการศึกษา
1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
2. การศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา
3. การวางแผนการออกแบบและการร่างแบบ
4. การร่างแบบเหมือนจริง
5. การผลิตผลงานจริง
6. ผลงานที่เสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
แหล่งข้อมูลจากเอกสาร
- สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
- หอสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หอสมุดแห่งชาติ


การศึกษาข้อมูลจากเอกสารเพื่อนำมาเป็นข้อมูล

- เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับศึกษาการปั้นแป้งขนมปังเป็นรูปแบบต่างๆ
- เป็นข้อมูลพื้นฐานเรื่องการออกแบบการปั้นแป้งขนมปัง


ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา
การออกแบบการปั้นแป้งขนมปังแผนกเบอร์กรี่ที่สามารถนำมาประยุกต์มาปั้นแป้งขนมปังเป็นรูปภาพต่างๆ มีขั้นตอนการออกแบบที่ได้ศึกษาจากผลงานการออกแบบที่สามารถสื่อถึงการปั้นแป้งขนมปัง และนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและแบบร่าง
1. ศึกษาและตัดทอนรูปร่างของสัตว์น้ำ เพื่อให้ได้รูปแบบที่สอดคล้องกับรูปภาพ บวกกับการร่างตัวอักษรป้ายเมนูขั้นตอนที่ 4 การเขียนแบบเหมือนจริง
ขั้นตอนที่ 5 การผลิตแบบเหมือนจริง


ในโครงการออกแบบการปั้นขนมปัง มีขั้นตอนการผลิตดังนี้

1. ทำต้นแบบเหมือนจริง
2. กำหนดรูปทรงของชิ้นงาน
3. ทำการผสมแป้ง
4. ทำการอบNo comments: